(+48 41) 31 51 584

602 731 317

606 133 557

pl en

Nasza oferta Zapytania ofertowe

 

Zakład Kamieniarski PRZYWAŁA STONES                               Chęciny; 18.11.2019         
ul. Zelejowa 32, 26-060 Chęciny
tel. 606 133 557
email: kominki.kielce@wp.pl


ZAPYTANIE O KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM, PRZYWAŁA STONES -18.11.19

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu POIR.03.02.02-00-1421/18 pn. pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej linii produktowej Paneli Ściennych i Podłogowych oraz Blatów Kuchennych z kamienia naturalnego w oparciu o opracowaną we współpracy z jednostką badawczo - naukową nowoczesną i zasobooszczędną technologię” proszę o wycenę/ofertę na Nowy, Kompletny Komputer stacjonarny o następujących parametrach granicznych:
1. Procesor typu i5 lub inny o nie gorszych paramertach,
2. Pamięć min. 16GB RAM,
3. Dysk systemowy SSD min. 250GB,
4. Dysk HDD min. 1000GB
5. Karta graficzna adekwatna do obsługi zainstalowanego na komputerze oprogramowania do projektowania przestrzennego i wizualizacji elementów architektury i faktur powierzchni 3D z możliwością generowania obrazu rzeczywistego.
6. Aktualny System operacyjny,
7. Oprogramowanie typu CAD umożliwiające projektowanie, zapis, modyfikację oraz export/import plików w formatach .DWG, .DXF, .PDF na dostarczonym komputerze.
8. Oprogramowanie do projektowania przestrzennego i wizualizacji efektu końcowego elementów architektury i faktur powierzchni 3D zastosowanych produktów z kamienia naturalnego z uwzględnieniem  ich naturalnych cech (realistyczne przedstawienie tekstur, faktur i kolorystyki poprzez tworzenie własnych baz materiałowych w programie) z możliwością generowania obrazu rzeczywistego za pomocą silnika renderującego będącego częścią oprogramowania.
9. Monitor min. 22" o formacie 16:10,
10. Gwarancja na dostarczony sprzęt – min. 12miesięcy,

Podane parametry/wymagania techniczne są rozwiązaniami poglądowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub zapytań proszę o kontakt drogą e-mailową na adres kominki.kielce@wp.pl, lub telefonicznie 606 133 557 (Sergiusz Przywała).

Termin i sposób składania ofert:
Uprzejmie proszę o przesłanie ofert drogą e-mailową na adres kominki.kielce@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do Wtorku 26.11.2019 do godz. 16:00.

Termin realizacji zamówienia:
Dostawa komputera wraz z oprogramowanie powinna być wykonana w terminie do 10.12.2019

Kryterium oceny/wyboru najkorzystniejszej oferty: - 100% najniższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do
niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.


Sergiusz Przywała
Zakład Kamieniarski PRZYWAŁA STONES
ul. Zelejowa 32, 26-060 Chęciny
606 133 557(+48 41) 31 51 584

602 731 317

606 133 557

Copyright © 2011 Przywała stones. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt i wdrożenie techniczne: NET-atak.pl strony internetowe kielce

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.